Contact
 

BRTArchitecten

Koelmalaan 350

1812 PS  ALKMAAR

 

Postbus 415

1800 AK  ALKMAAR

 

T 072 5122420

info@brta.nl

© 2016 I AM creative

ONDERZOEK
 
De gebouwde omgeving is van invloed op ons welzijn. Bij iedere opdracht speelt deze sociale betekenis van architectuur een belangrijke rol. Vooral de positieve bijdrage aan ons denken, voelen en doen, bepaalt het succes van een gebouw.
BRTA doet onderzoek naar verbeteringen van de gebouwde omgeving m.b.t. wonen, zorg en onderwijs, waarbij thema's als demografische veranderingen, positieve gedragsbeïnvloeding en neuroarchitectuur een belangrijke rol spelen.

Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Gelukkig Wonen
In hoeverre kan architectuur een bijdrage leveren aan een minder grote zorgvraag?
 
In het onderzoek “Gelukkig Wonen” heeft BRTArchitecten, gebaseerd op het promotieonderzoek "Architecture to demographic change", de invloed van de woning op de mate waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, in beeld gebracht. De nadruk ligt daarbij op low/tech bouwkundige maatregelen. Aanleiding is de vergrijzing van de bevolking, de hiermee gepaard gaande toenemende zorgvraag. 
 
Buiten de eigen wens van veel ouderen om in hun woning te blijven wonen, is de woning een belangrijk ondersteunings-instrument voor het geheugen. Onze woning wordt, hoe ouder we worden, meer en meer een betekenisvolle ruimte vol herinneringen; een zeer persoonlijk territory of meaning, dat ons situeert in heden en verleden. Omdat we niet kunnen verwachten dat de toenemende vraag naar zorg geheel door de geïnstitutionaliseerde zorgaanbieders kan worden beantwoord is het opbouwen van netwerken van groot belang. Ook hier kan architectuur een rol in spelen. In het onderzoek zijn meer dan 75 aspecten van de woning onder de loep genomen.
 

De boerendeur, een deur die bestaat uit twee delen; door het onderste deel dicht te zetten wordt het privédomein afgeschermd, terwijl het geopende bovenste deel uitnodigt voor een groet of een praatje.

De leuning als stimulerend ornament in plaats van zorgcomponent. Het materiaalgebruik en tast zijn hulpmiddelen voor plaatsbepaling.

Gelukkig Leren
 
Wat is de rol van architectuur bij leren en onderwijs?
 
Onderwijs is een zeer complex systeem. Het is het overbrengen van kennis, vaardigheden en levenshoudingen volgens strategieën die een duidelijk resultaat voor ogen hebben. Er bestaan niet alleen verschillende onderwijsstrategieën (middelen), maar ook verschillende soorten intelligenties (subjecten) die weer afhankelijk van de gebouwde leefomgeving (objecten). In “Gelukkig Onderwijs” onderzoeken we wat de ideale gebouwde omgeving is voor het onderwijs, gebaseerd op nieuwe kennis uit de neurowetenschappen.
Ons bewustzijn is gerelateerd aan onze ervaringen in ruimte en tijd. Kennis die we opdoen, staat niet los van de ruimte en tijd waarin we ons bevinden. Er is sprake van een groeiend bewustzijn;  waarderingen van eerdere ervaringen beïnvloeden nieuwe ervaringen en creëren een hoger bewustzijn. Het gaat hier niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om de plek waar die ervaringen zich afspelen. Er is sprake van een associatief bewustzijn; ons individuele bewustzijn is gebaseerd op ruimtelijke, culturele en unieke herinneringen.
Kennis wordt dus geassocieerd met de ruimte waarin deze is overgedragen. We weten niet alleen dat architectuur invloed heeft op onze stemming, maar we weten ook dat emotie invloed heeft op onze leercapaciteit.  Al onze ervaringen worden gefilterd; emotionele ervaringen blijven beter bij dan saaie ervaringen. Emotie, concentratie en creativiteit staan niet los van de omgeving of ruimte waarin we ons bevinden. We kunnen er dus niet omheen om de architectuur af te stemmen op de te volgen onderwijsstrategieën.  
Neuroarchitectuur is te omschrijven als een architectuur die het daadwerkelijke (psychologische) effect van de gebouwde omgeving verkiest boven stijl en deze inzet om (in positieve zin) ons welzijn te beïnvloeden. Licht, kleur, vorm, tact en geluid zijn ingrediënten van architectuur die weerslag hebben op ons welzijn en bewustzijn.
 

Het is goed vanuit een veilige omgeving de wereld te ontdekken. Architectuur voor onderwijs moet zicht altijd in schaal aanpassen aan de belangrijkste gebruiker.

De golflengte behorende bij de kleur geel is voor het menselijk oog het makkelijkst waar te nemen; daarom zijn gele vormen goed "te lezen".

Gelukkig Zorgen
Al in 2005 ontwikkelde BRTArchitecten, in samenwerking met MEE Noordwest-Holland, de module ZORG & STAD, waarmee aan de hand van een inventarisatie van aanwezige diensten en voorzieningen wordt beoordeeld of een locatie geschikt is om mensen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften te huisvesten. Aangezien extramuralisering en ambulantisering nog steeds actueel zijn, leek het ons goed deze module ZORG & STAD weer onder de aandacht te brengen. De module kan kosteloos gebruikt worden door overheden, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere belanghebbenden. Wanneer de module aanleiding geeft tot vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen we dat graag via onderstaand contactadres.
 
“Intramurale verblijfsvoorzieningen worden door steeds meer mensen ontoereikend gevonden wat betreft de kwaliteit van het wonen en de kwaliteit van het dagelijks leven.”
 
“De module ZORG & STAD anticipeert op de opvatting van omgevingskwaliteit. Aan de hand van een enquêtegeoriënteerd onderzoek is verondersteld dat de basisbehoeften van een burger gerelateerd aan zijn/haar ondersteuningsbehoefte en zijn/haar mobiliteit bepaald kunnen worden.”