top of page
Onderzoek

 

De gebouwde omgeving is van invloed op ons welzijn. Bij iedere opdracht speelt deze sociale betekenis van architectuur een belangrijke rol. Vooral de positieve bijdrage aan ons denken, voelen en doen, bepaalt het succes van een gebouw.

BRTA doet onderzoek naar verbeteringen van de gebouwde omgeving m.b.t. wonen, zorg en onderwijs, waarbij thema's als demografische veranderingen, positieve gedragsbeïnvloeding en neuroarchitectuur een belangrijke rol spelen.

Gelukkig Wonen
Gelukkig Wonen

In hoeverre kan architectuur een bijdrage leveren aan een minder grote zorgvraag?

In het onderzoek “Gelukkig Wonen” heeft BRTArchitecten, gebaseerd op het promotieonderzoek "Architecture to demographic change", de invloed van de woning op de mate waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, in beeld gebracht. De nadruk ligt daarbij op low/tech bouwkundige maatregelen. Aanleiding is de vergrijzing van de bevolking, de hiermee gepaard gaande toenemende zorgvraag. 

 

Buiten de eigen wens van veel ouderen om in hun woning te blijven wonen, is de woning een belangrijk ondersteunings-instrument voor het geheugen. Onze woning wordt, hoe ouder we worden, meer en meer een betekenisvolle ruimte vol herinneringen; een zeer persoonlijk territory of meaning, dat ons situeert in heden en verleden. Omdat we niet kunnen verwachten dat de toenemende vraag naar zorg geheel door de geïnstitutionaliseerde zorgaanbieders kan worden beantwoord is het opbouwen van netwerken van groot belang. Ook hier kan architectuur een rol in spelen. In het onderzoek zijn meer dan 75 aspecten van de woning onder de loep genomen.

De boerendeur, een deur die bestaat uit twee delen; door het onderste deel dicht te zetten wordt het privédomein afgeschermd, terwijl het geopende bovenste deel uitnodigt voor een groet of een praatje.

De leuning als stimulerend ornament in plaats van zorgcomponent. Het materiaalgebruik en tast zijn hulpmiddelen voor plaatsbepaling.

Gelukkig Leren

 

Wat is de rol van architectuur bij leren en onderwijs?

 

Onderwijs is een zeer complex systeem. Het is het overbrengen van kennis, vaardigheden en levenshoudingen volgens strategieën die een duidelijk resultaat voor ogen hebben. Er bestaan niet alleen verschillende onderwijsstrategieën (middelen), maar ook verschillende soorten intelligenties (subjecten) die weer afhankelijk van de gebouwde leefomgeving (objecten). In “Gelukkig Onderwijs” onderzoeken we wat de ideale gebouwde omgeving is voor het onderwijs, gebaseerd op nieuwe kennis uit de neurowetenschappen.

Ons bewustzijn is gerelateerd aan onze ervaringen in ruimte en tijd. Kennis die we opdoen, staat niet los van de ruimte en tijd waarin we ons bevinden. Er is sprake van een groeiend bewustzijn;  waarderingen van eerdere ervaringen beïnvloeden nieuwe ervaringen en creëren een hoger bewustzijn. Het gaat hier niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om de plek waar die ervaringen zich afspelen. Er is sprake van een associatief bewustzijn; ons individuele bewustzijn is gebaseerd op ruimtelijke, culturele en unieke herinneringen.

Kennis wordt dus geassocieerd met de ruimte waarin deze is overgedragen. We weten niet alleen dat architectuur invloed heeft op onze stemming, maar we weten ook dat emotie invloed heeft op onze leercapaciteit.  Al onze ervaringen worden gefilterd; emotionele ervaringen blijven beter bij dan saaie ervaringen. Emotie, concentratie en creativiteit staan niet los van de omgeving of ruimte waarin we ons bevinden. We kunnen er dus niet omheen om de architectuur af te stemmen op de te volgen onderwijsstrategieën.  

Neuroarchitectuur is te omschrijven als een architectuur die het daadwerkelijke (psychologische) effect van de gebouwde omgeving verkiest boven stijl en deze inzet om (in positieve zin) ons welzijn te beïnvloeden. Licht, kleur, vorm, tact en geluid zijn ingrediënten van architectuur die weerslag hebben op ons welzijn en bewustzijn.

Gelukkig Onderwijs

download PDF onderwijs projecten

Het is goed vanuit een veilige omgeving de wereld te ontdekken. Architectuur voor onderwijs moet zicht altijd in schaal aanpassen aan de belangrijkste gebruiker.

BRTA Basisschool De Vogelhorst 04.JPG

De golflengte behorende bij de kleur geel is voor het menselijk oog het makkelijkst waar te nemen; daarom zijn gele vormen goed "te lezen".

Gelukkig Duurzaam & Circulair


Iedereen begrijpt dat we er met de huidige wereldbevolking en de toekomstige vraag naar grondstoffen de aarde zullen uitputten. Het energievraagstuk is één van de eerste knelpunten, maar ook bij materialen lopen we echt al heel snel tegen de grens aan. De grondstoffen voor de bouw en het onderhoud aan een gebouw zijn gewoonweg eindig.
In de ontwerpen van BRTA is altijd veel aandacht is voor duurzaamheid. Onderdeel van de bouwopgaven is om ze aardgasloos, BENG (bijna energieneutraal), of ENG (energieneutraal) te maken. Uiteraard zullen schoolgebouwen ook moeten voldoen aan de kwaliteitseisen volgens Frisse Scholen. Daarnaast willen we een actieve bijdrage leveren aan het voorkomen van de CO2 uitstoot. De minimale maatregelen die getroffen worden om aan de verschillende eisen te voldoen zijn:


-    Toepassing hoge Rc-isolatiewaarde voor vloeren, gevels en daken;
-    Energiezuinige verwarming en koeling met behulp van warmtepompen;
-    Aanwending van geschikte afgiftesystemen als LT vloerverwarming;
-    Toepassing van mechanische ventilatie met warmteterugwinning;
-    Energieopwekking door zonnepanelen;
-    Toepassing van houtbouw en vegetatiedaken.


Om het grondstofgebruik te optimaliseren bouwen we circulair, wat betekent dat we producten en materialen blijven gebruiken, ook als een product kapot of oud is. Dat kan alleen door hoogwaardig hergebruik en renovatie. In de ideale circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen gerecycled of geupcycled. Er is geen sprake van downcycling; producten en materialen behouden tenminste hun eigen waarde en worden niet hergebruikt als minderwaardige producten.
Voor de toepassing van circulaire bouwmaterialen kunnen we denken aan de upcycling van asfalt tot een hoogwaardig gevelmateriaal of het hergebruik van modulaire wandsystemen. Voor de duurzame toepassing van hout is het van belang dat het certificeringssysteem geaccepteerd is door het Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) en dat door de hoofdaannemer een Chain of Custody (CoC)-certificaat verkregen wordt.

 

Groene financiering


De opdrachtgever van een nieuw of gerenoveerd duurzaam of circulair gebouw kan in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor duurzame gebouwen met een BREEAM-, GPR Gebouw- of LEED-certificaat gelden er forfaitaire bedragen per bruto vloeroppervlak. Daarnaast is het mogelijk om als bedrijf, maatschappelijke instelling, VvE of bewonersgroep gebruik te maken van de voordelige leningen bij gemeentelijke Duurzaamheidsfondsen.
 

Gelukkig Duurzaam
BRTA IKC Schagen De Nieuwe Ark.jpg

School is volgens ons, naast thuis, de plek om te leren over duurzaamheid en het belang daarvan. De buitenlesruimte van het IKC Schagen, waar kinderen gestimuleerd worden om zelf te ontdekken, is direct verbonden met het centrale leerplein in de school. Zij staan duurzaam en betekenisvol onderwijs voor gelukkige en nieuwsgierige wereldbewoners voor ogen.

Post 65 Piet Tauber
bottom of page